22 stycznia 2021

O projekcie

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach umowy nr POWR.03.01.00-00-K409/16 na realizację projektu pt. „Konkurencyjni na rynku pracy – zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku”.
Projekt WSZ w Gdańsku (POWR.03.01.00-00-K409/16) został oceniony pozytywnie i uzyskał 100 pkt.

Projekt pt. „Konkurencyjni na rynku pracy – zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku” będzie realizowany w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu: 682 575,00 zł
Celem głównym projektu jest podniesienie w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. poziomu kompetencji oczekiwanych przez pracodawców i społeczeństwo u 120 (K100/MO) studentów czterech ostatnich semestrów studiów 1. stopnia kosmetologii w WSZ w Gdańsku i zwiększenie u co najmniej 48 osób szans na zatrudnienie i dalszą edukację po zakończeniu studiów. Wsparcie dla 120 uczestników projektu zwiększy kompetencje 100 osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym.

Cel szczegółowy projektu: Podjęcie zatrudnienia lub kontynuacja kształcenia przez minimum 48 absolwentów będących uczestnikami projektu w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia.

Grupa docelowa:
120 studentów kosmetologii będących w trakcie czterech ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia. Osoby, które w ciągu roku lub dwóch wejdą na rynek pracy.