22 stycznia 2021

Rekrutacja

Dokumenty należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście (przed dostarczeniem oryginałów można przesłać do nas mailowo skan wypełnionych i podpisanych dokumentów).

W projekcie mogą wziąć udział studenci kosmetologii od trzeciego do szóstego semestru studiów.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu, należy złożyć formularz zgłoszeniowy w biurze projektu w następujących terminach:

Projekt zakłada 3 tury wraz z odrębną rekrutacją do każdej edycji:

tura 1: 01.07.2017 – 30.09.2017 (40 UP)
tura 2: 01.07.2018 – 30.09.2018 (40 UP)
tura 3: 01.07.2019 – 30.09.2019 (40 UP)

W projekcie w każdym roku akademickim będzie uczestniczyć 40 osób.

KRYTERIA REKRUTACJI:

1. dostępowe: Uczestnicy projektu (dalej UP) to 120 studentów (K120/M0) kosmetologii będących w trakcie od 1 do 4 ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia. Są to osoby, które w ciągu roku lub dwóch wejdą na rynek pracy.
2. punktowe: braki kompetencji zawodowych i kluczowych (15 pkt.), brak doświadczenia zawodowego (5 pkt), zamieszkanie terenów wiejskich (5 pkt), niski status materialny (5 pkt).

Postępowanie rekrutacyjne

Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji.
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie internetowej powr.wsz.pl, a także w Biurze projektu.
Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
1. Zbieranie wniosków rekrutacyjnych wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami (np. orzeczenie o niepełnosprawności, ankieta oraz test diagnostyczny).
2. Weryfikację kryteriów dostępu – utworzenie listy osób zakwalifikowanych do dalszej weryfikacji.
3. Weryfikację kryteriów premiujących (braki kompetencji zawodowych i kluczowych (15 pkt.), brak doświadczenia zawodowego (5 pkt.), zamieszkanie terenów wiejskich (5 pkt.), niski status materialny (5 pkt). Utworzenie listy rankingowej, a z niej listy uczestników + rezerwowej (5 os.). Możliwe odwołanie do Władz WSZ.
Wybór uczestników kursów – protokół z postępowania Komisji Kwalifikacyjnej. Wniosek uczestnictwa w projekcie