21 stycznia 2021

O projekcie

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00 na realizację projektu pt. „Praktycznie dla zdrowia” – rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku

Projekt WSZ w Gdańsku (POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00) został oceniony pozytywnie i uzyskał 129 pkt.

Projekt pt. „Praktycznie dla zdrowia” – rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku” będzie realizowany w okresie od 01.04.2019 r. do 30.10.2022 r. w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Wartość projektu: 2 358 195,75 zł

Celem głównym projektu jest kompleksowy rozwój uczelni poprzez:

– dostosowanie i realizację programów kształcenia na kierunku dietetyka i kosmetologia na Wydziale Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym,

– podniesienie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców i społeczeństwo oraz wdrożenie wysokiej jakości programów stażowych dla studentów czterech ostatnich semestrów 1 stopnia studiów dietetyka na Wydziale Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu w WSZ

– doskonalenie kompetencji kadry dydaktycznej i administracyjnej oraz wdrożenie narzędzi informatycznych wspierających rozwój uczelni.

Cele szczegółowe projektu:

Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.

Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Kontynuowanie kształcenia lub podjęcie zatrudnienia w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia przez co najmniej 40% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem.

Założenia projektu zgodne są z Regionalną Strategią Innowacyjną dla woj. pomorskiego, która wymienia wśród grup branżowych zarówno branżę spożywczą, jak i kosmetologiczną. Projekt wpisuje się również w Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Naszym celem jest praktyczne kształcenie zawodowe, dla rozwoju nowoczesnych usług prozdrowotnych, z korzyścią dla mieszkańców i atrakcyjnych w regionie turystycznym.

Grupa docelowa:
Wsparciem zostaną objęci studenci Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, wykładowcy WSZ, kadra zarządcza oraz administracyjna WSZ.