Staże u pracodawców

Termin: 03.2020-10.2020; 03.2021-10.2021; 03.2022-10.2022

30 uczestników projektu, studentów 2 i 3 roku dietetyki stacjonarnej weźmie udział w programie stażowym, w celu zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego. Program stażowy w projekcie uwzględnia zalecenia zawarte w Zaleceniu Rady Unii Europejskiej z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 99/01).

Program:

 1. Szkolenie BHP
 2. Szkolenie stanowiskowe
 3. Spotkanie z opiekunem stażysty, przekazanie Stażyście obowiązków
 4. Wdrożenie Stażysty w posługiwanie się podstawowym sprzętem i/lub dedykowanym sprzętem używanym w instytucji Realizatora stażu,, o ile jest ono używane na danym stanowisku
 1. Zapoznanie Stażysty ze specyfiką instytucji Realizatora stażu, jej strukturą organizacyjną oraz pracownikami, z którymi Stażysta będzie współpracował
 1. Realizacja przez Stażystę powierzonych obowiązków oraz ich systematyczna weryfikacja przez opiekuna stażysty;
 1. Uczestnictwo Stażysty w spotkaniach zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych dot. działań realizowanych przez Stażystę
 1. Kontaktowanie się z podmiotami zewnętrznymi, o ile będzie tego wymagała specyfika zadań realizowanych przez Stażystę
 1. Nabywanie przez Stażystę umiejętności doboru surowców do sporządzania potraw oraz właściwego wykorzystania urządzeń, technologii i parametrów procesu produkcji żywności
 1. Udział Stażysty w przygotowaniu, porcjowaniu i dystrybucji posiłków dla poszczególnych grup pacjentów
 1. Udział Stażysty w planowaniu żywienia indywidualnego dla pacjentów w różnych jednostkach chorobowych i żywienia zbiorowego na podstawie norm żywienia
 1. Udzielanie przez Stażystę wskazówek dietetycznych pacjentowi i przygotowanie na piśmie porad dietetycznych
 1. Udział stażysty w ocenie stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzeniu indywidualnych wywiadów żywieniowych
 1. Nabywanie umiejętności dostosowywania przez Stażystę sposobu zbierania informacji do możliwości intelektualnych i poznawczych chorego
 1. Nabywanie przez Stażystę umiejętności nawiązywania właściwych relacji z pacjentem, taktownego i skutecznego sugerowania potrzeby leczenia i zmiany nawyków żywieniowych
 1. Prowadzenia przez Stażystę edukacji żywieniowej wśród pacjentów oraz propagowanie zasad racjonalnego żywienia;
 1. Doskonalenie umiejętności prowadzenia dokumentacji podejmowanych czynności zawodowych, pisania raportów i sprawozdań

Staże obejmują 120 h na każdego uczestnika projektu (co najmniej 20 godzin zadań stażowych w tygodniu)
Czas realizacji: marzec- październik
Lokalizacja: Trójmiasto.